• Üyelik

uçak bileti

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

MOdelistlik KURSU

-

MOdelistlik KURSU

-
Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisansı PDF Yazdır e-Posta
Editör (RDŞ) tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 26 Temmuz 2010 01:38

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans Programı

 

Programın Tanıtımı

Aktüerya; matematik, istatistik ve finans teorilerine dayanarak gelecekteki belirsiz olaylarla ilgili risklerin finansal sonuçlarını analiz eden ve risk yönetimine ilişkin her çeşit (can, mal, sağlık, emeklilik,...) sigorta planlarının oluşturulmasını araştıran, interdisipliner özelliğe sahip bir bilim dalıdır.

 

Aktüerler yatırımlarda, risk sınıflandırmada ve emeklilik planlarının oluşturulmasında matematiksel ve mesleki tecrübelerinden faydalanırlar. Aktüerlik, sahip olduğu tüm bu özellikler sayesinde en önemli meslek grupları arasında yerini almıştır.

 

Her insan ve kurum riskle karşılaşabilir ve risk çok farklı şekillerde oluşabilir. Aktüerler riski ölçme ve yönetmede uzman olduklarından, toplumun fiziksel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde önemli katkıları vardır. Aktüerlerin geliştirdiği risk programları dikkate alınmadığında, ekonomide istenilmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

 

Programın amacı ve Çalışma Alanları

Hazine Bakanlığı tarafından aktüerlerde aranan nitelikler sıralanarak sicile kaydolmak için dört seviyeden oluşan sınavlarda başarılı olmak koşulu getirilmiştir. Dolayısıyla, mesleki deneyime dayanarak elde edilen uygulamaya ilişkin birikim Sicile kayıtlı aktüer olmak için yeterli olmamakta, belirli bir teorik bilgi düzeyini de sınavda kanıtlamak gerekmektedir. Bu yüksek lisans programının başlıca hedefi, aktüerlik sınavlarından başarılı olmaya yeterli teorik altyapıya sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlik gösteren sigorta ve finans kuruluşlarında başarılı kariyer sahibi mezunlar yetiştirmektir. Öğrencilere sunulan seçme ders seçenekleriyle de yalnız sigortacılık sektöründe değil, finansal riskin söz konusu olduğu her işletmede istihdam edilebilecek mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Aktüerler; sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzeri kurumlarda çalışan profesyonellerdir.

 

Öğrenci Profili

Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans Programına başvuracak olan öğrencilerin fen-mühendislik fakülteleri ya da iktisadi idari bilimlere dayalı 4 yıllık lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.

 

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel hazırlık programı yoktur.

 

Mezuniyet için şartlar

Tezli programdan mezun olmak için öğrenciler en az 7 ders, 1 seminer ve 1 tez çalışması olmak üzere toplam 24 kredi (120 ECTS) ders alacaklardır. Tezsiz programdan mezun olmak için öğrenciler en az 10 ders, 1 seminer ve 1 proje çalışması olmak üzere toplam 24 kredi (120 ECTS) ders alacaklardır.

 

Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Nilgün Moralı: Risk Analizi, Yöneylem Araştırması, Aktüerya Matematiği

Prof. Dr. Şaban Eren : Matematik, Bilgisayar Bilimleri

Prof. Dr. Mehmet Terziler: Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Modeller Teorisi, Modal Lojik

Prof. Dr. Fevzi Ünlü: Bilgisayar Bilimleri, Hesaplama Teorisi.

Prof.Dr. M. Edip Teker : Uluslararası işletme, Girişimcilik, Muhasebe yönetimi,Uluslar arası İşletme Finansmanı

Doç.Dr. Charkez Aghayeva: Stokastik süreçler, Stokastik Analiz, Stokastik Optimizasyon, Zaman serileri.

Yrd. Doç.Dr. Serkan Albayrak : Sosyal Simülasyon.

Yrd. Doç. Dr. Banu Özgürel: Risk Analizi, Aktüerya Matematiği.

Yrd.Doç.Dr. Bora Aktan: İşletme Finansmanı, Yatırım Analizi ve Portfolyo Yönetimi, Finansal Türevler Uluslar arası Finans

Yrd. Doç. Dr. Shahlar Muharamov: Optimizasyon, Uygulamalı Matematik

 

Öğrenci Kabul Şartları

Tüm programlar için asgari öğrenci kabul şartları şunlardır:

 

ALES sayısal kısmından en az 55 puan almak

Yaşar Üniversitesi'nce düzenlenen İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmak ya da KPDS 55, ÜDS 55, TOEFL 213 (550), IELTS 6.5 veya CPE C puanını almış olmak

Burs durumu Mülakat Jürüsinin oluru ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. 

 

Ön Başvuru

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

Başvuru formu

Lisans diploması veya noter onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)

Doktora Programına başvuracak adaylar için yüksek lisans diploması veya noter onaylı sureti

Transkript

ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

Yabancı dil yeterlilik belgesi ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS gibi YÖK'ün eşdeğer kabul ettiği sınavlara ait sonuç belgesi ( Yabancı eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için yabancı dil eğitimi aldığına dair belge)

Nüfus cüzdanı onaylı örneği

1 Adet Referans Mektubu

Niyet mektubu

100 TL başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Kayıt için okula geldiğinizde yatırabilirsiniz)

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

6 adet fotoğraf

İkametgah belgesi

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 Dönem ücretinin ödendiğine ilişkin dekont 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.yasar.edu.tr/akademik.php?birim=fbe&icerik=201

 

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütmektedir. Anabilim dalının kuruluş amacı, ögrenciye Aktüerya Bilimlerinin ilgi alanlarında bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırmak ve ileri düzeyde bilgi ve beceri birikimi sağlamaktır.

Bu ögretim programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili programın öngördüğü diplomayı almaya hak kazanırlar.
Başvuru, kayıt ve kabul işlemleri ve eğitim-öğretim Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yürütülür.
Yüksek Lisans programına Aktüerya Bilimleri, İstatistik ve Matematik bölümlerinden lisans derecesi alanlar ile akademik yeterliliği Anabilim Dalı Kurulunca onaylanan en az 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabilir. Doktora öğretim programına Aktüerya Bilimleri, İstatistik ve Matematik dallarında Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar ile akademik yeterliliği Anabilim Dalı Kurulunca onaylanan bir yüksek lisans programı mezunları başvurabilir.
Yüksek Lisans programı öğrencileri için zorunlu dersler aşağıdaki gibidir

AKT 603 Aktüeryal Risk Kuramı                 (3 0 3)
AKT 608 Stokastik Süreçler ve İflas Kuramı (3 0 3)
AKT 624 Seminer I                                  (0 2 0)

Her yarıyıl açılacak dersler Anabilim dalı akademik kurulunca belirlenir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesi, Doktora programına başvuracak adayların Yüksek Lisans derecesi belgelerinin noterden veya mezun olunan okuldan onaylatılmış fotokopileri. Bu Belgeler Kesin Kayıt Sırasında İstenecektir.
2.         Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için onaylı Lisans Not Çizelgesi (transkrip). Doktora programına başvuracak adaylar için onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Not Çizelgeleri (Transkript). Bu Belgeler  Başvuru Sırasında İstenecektir.
3.         Son iki yıl içerisinde yapılmış (başvuru tarihi itibarıyla) bir LES sınavından en az  Sayısal 50 puan alındığına dair belge (yüksek lisans ve doktora).
4.         LES yerine, GRE sınavı kantitatif kısmında (Yükseköğretim Kurulunun 24.08.2005 tarihli yazısında belirtilen ölçütler doğrultusunda)  en az 648 puan alınması yeterlidir.
5.         Referans Mektubu  (2 adet, kapalı ve zarfın ağzı imzalı). Bilgisayar Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği anabilim dalları lisans eğitimlerini kendi bölümlerinde yapan Hacettepe Üniversitesi mezunlarından referans mektubu istememektedir.
6.         Doktora programına müracaat eden adayların niçin doktora yapmak istediklerini belirten niyet mektubu. Tüm Anabilim Dalları için gereklidir.
7.         Yabancı Dil: Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylar için, H.Ü. Senatosunun 21 Eylül 2004 tarihli kararı doğrultusunda, Üniversitemiz tarafından yabancı dil yeterlik sınavı  yapılmayacaktır. Yüksek Lisans için en az KPDS-60, ÜDS-60, TOEFL-187, IELTS-6.5, CPE-C;  Doktora için  en az KPDS-75, ÜDS-75, TOEFL-213, IELTS-7.5,  CPE-B,  puana sahip olanlar yabancı dil koşulunu yerine getirmiş sayılırlar. Almanca veya Fransızca uluslararası lisan sınavlarında alınan puanların eşdeğerliği için Üniversite senatosunca kabul edilen ölçütler esastır. Kimya ve Nükleer Enerji Mühendisliği Anabilim Dalları lisansüstü  programlarına başvuran adaylar, yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorundadırlar. Diğer adaylar İngilizce, Almanca veya Fransızca Dillerinden birinde yabancı dil sınavına girebilirler.
8.         Başvuru ücreti: 60 (Altmış) YTL. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün Yapı ve Kredi Bankası Hacettepe Şubesindeki (Şube Kodu: 0483) 1041631-3 nolu hesabına 60 YTL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
Adayların yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları koşuldur. Ayrıca bu belgelere ekleyecekleri:

 1. http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/formlar.htm adresinden indirebilecekleri LİSANSÜSTÜ ADAY BAŞVURU FORMU  
 2. son bir yılda çekilmiş bir adet fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğine uygun),
 3. TC Kimlik Numarası,
 4. bir adet Nufus Cüzdanı fotokopisi (Nufus Cüzdanının aslı, başvuru sırasında mutlaka adayların yanında olmalıdır)

ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Beytepe-Ankara adresine bizzat başvurarak kayıtlarını yaptırması gereklidir.

Daha fazla bilgi için: http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/

 

ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Aktüerya Bilimleri Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ülkemizde yeni gelismekte olan hayat sigortası, hayat dısı sigorta ve emeklilik sigortası konuları Türkiye’nin güncel ve acil konuları arasına girmistir. Bu alanda ülkemiz sartlarına uygun bilgi ve becerinin üretilmesi ve öğrencilere aktarılması önerilen yüksek lisans programımızın amaçları arasındadır. Sigortacılık sektörünün hizmetlerine duyulan talep ve ihtiyaç her geçen gün artmakta bu da gereksinim duyulan donanımlı aktüerya mezunlarına duyulan ihtiyacı yaratmaktadır.

Aktüerya Bilimleri Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programının amaçları söyle sıralanabilir:

— Aktüerya tekniklerini kullanabilen insan gücü yaratmak,
— Aktüerya teknikleri yaratabilme kapasitesini gelistirmek,
— Sigorta piyasalarının analiz ve yönetim tekniklerini bilen aktüerler yetistirmek,
— Risk analizi ve risk yönetimi, sigorta ve aktüerya konularında özgün ve uygulamalı
arastırmalar yapmaktır.

Organizasyon Programı

Aktüerya Bilimleri Programı iki seçenek sunar:

 • Yüksek Lisans derece (tezli ve tezsiz seçenekleri).

Yüksek Lisans Tez seçeneği yedi adet ders, bir seminer dersi ve bir Yüksek Lisans Tezinden oluşur. Yüksek Lisans Tezsiz seçeneği on adet ders, seminer dersi ve Dönem Projesinden oluşur. Bu on ders arasından, yedi tanesi zorunlu  ders, üç tanesi ise seçmeli derslerdir


Yüksek Lisans Programı-Tezli  Seçenek

 • 7 temel ders
 • 1 seminer dersi (kredisiz)
 • Yüksek Lisans Tezi (kredisiz)

Toplam: 21 kredi


Yüksek Lisans Programı-Tezsiz Seçenek

 • 7 temel ders
 • 3 seçmeli ders
 • 1 seminer dersini (kredisiz)
 • Dönem Projesi (kredisiz)

Toplam: 30 kredi


KABUL KOŞULLARI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi yönetmeliklerine ilişkin  kurallar uygulanacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www3.iam.metu.edu.tr/

Bahçeşehir Üniversitesi Aktüerya Bilimi Yüksek Lisans Programı

PROGRAM ÖZELLİKLERİ

Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans programı Türkçe yürütülen tezsiz bir programdır. Toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşur ve üç yarıyılda tamamlanabilir.
Program süresince kuramsal ve pratik uygulamaların tartışıldığı yurt içi ve yurtdışından konusunun uzmanı olan konuşmacıların davet edildiği seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler aktuarya konusundaki son gelişmelerin izlenmesini sağlamanın yanısıra, programa katılanların bu konu ile ilgili çalışmalar yapan kişilerle olan iletişim ağlarının genişlemesine de olanak vermektedir.


PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ

Programın temel amacı tek bir sigorta piyasasına doğru gidilen günümüzde, uluslararası düzeyde teknik bilgi ile donanmış, en son gelişmeleri izleyebilecek, tüm dünyadaki meslektaşları ile aynı dili konuşabilecek bilgiye sahip elemanlar yetiştirmektir.
Program müfredatı gerek ulusal gerekse uluslararası aktüerlik sınavlarının içeriklerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır; ancak programın asıl hedefi, sınavlara altyapı hazırlamanın ötesinde, bütünsel bir düşünce yapısı oluşturmaktır.
Aktuarya Bilimi yüksek lisans programının bir diğer amacı da, sunduğu geniş seçmeli ders seçenekleri ile, programı izleyenlerin finansal risk değerlendirmesi veya tercih ettikleri başka bir konuda altyapı oluşturmalarına fırsat yaratmaktır.
Programın hedef kitlesini sigorta sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler, sigorta ile ilgili ürünleri geliştiren, tasarlayan ve yönetenler oluşturmaktadır.
Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans programı temelde teknik bir program olduğundan, katılımcıların dört yıllık Matematik, Aktuarya, Mühendislik, İşletme, Ekonomi veya benzeri bir lisans programından mezun olmaları, programdan azami ölçüde yarar sağlamalarının en önemli güvencesidir. Katılımcıların bir sigorta şirketi veya finans kurumunda çalışmış olmaları ek bir avantaj sağladığı halde zorunlu değildir.

PROGRAM YAPISI

Program üç zorunlu ders, üç kısıtlı seçmeli ders, dört seçmeli alan dersi ve bir projeden oluşur. Seçmeli dersler başvuranın uzmanlık tercihi, altyapısı ve ilgi alanlarına bağlı olarak program koordinatörü tarafından belirlenmektedir.
Programı izlemek için yeterli altyapısı olmayanlar, genel matematik ve istatistik konularını işleyen bir ön hazırlık dersi almak zorundadırlar. Bu ders ulusal ve uluslar arası aktuarya sınavlarının ilk aşamasındaki Matematiksel Analiz, Olasılık ve İstatistik temellerini işleyen bir ders olup, sınavlara katılmak isteyeceklerin de bilgi yenilemek için katılmak isteyebilecekleri bir derstir.
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin ilgi konusunda bir proje tamamlaması gerekmektedir. Projede bir uygulama çalışması yapılması ve proje çalışmasından ulusal aktuarya veya istatistik konferanslarında sunulabilecek bir çalışma üretilmesi amaçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://www.bahcesehir.edu.tr/

Son Güncelleme: Perşembe, 16 Eylül 2010 21:31
 

Yorum ekle

Herhangi bir kişi ve kurum ile ilgili maksadınızı aşacak yorumların yapılması yasaktır.


Güvenlik kodu
Yenile

S5 Box

Üyelik İçin Bilgilerinizi Giriniz

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.